گام به گام نگارش

گام به گام نگارش . نگارش امری ست بسیار ضروری و مهم نگاره‌ای از نوشتن کتاب در قرون وسطینوشتن یا نگارش کنشی است که انسان به‌وسیلهٔ آن اندیشه‌هایش را به تصویر می‌کشد. با اختراعِ نوشتن، گام بزرگی در تمدن بشری برداشته شد. نوشتن همچنین عملی است که به کمکِ آن می‌توان اطلاعات و اندیشه‌ها را تحلیل، بررسی و بازبینی کرد. نگارش می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای استدلال و استنتاج و ابهام‌زدایی به‌کار رود.اهمیت نگارش در جایی هویدا می شود که حتی فکرش را هم نمی توان کرد .

    بستن