گام به گام علوم و فنون

گام به گام علوم فنون دهم و یازدهم  دوازدهم  در سایت وب درس را ما سعی داشتیم بهترین محصولات تولید شده توسط کارگروه های ادبیات و یا دبیران سخت کوش کشور عزیز اسلامی مان را در  معرض کاربران قرار دهیم . درس علوم و فنون در ادبیات فارسی کشور  ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد.   تحت تأثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبان‌های پارسی میانه و پهلوی اشکانی پدید آمد.  ادبیات فارسی نو نیز پس از اسلام و با الگوبرداری از ادبیات عربی در نظم و ریشه‌های دبیری و نویسندگی دوران ساسانی که ادبیات منثور عربی را ایجاد کرده بود در زمینه نثر متولد شد. ادبیات شفاهی فارسی نیز به همان سبک باستانی خود ادامه یافت.

    بستن