فلسفه

فلسفه دهم |یازدهم.|دوازدهم  هر کس نظر خودش را می گوید و پا فشاری می کند که همان حقیقت است.یشنهاد میشود دانش آموزان قواعد فهم را مورد بررسی قرار دهند .حرف هم دیگر را گوش کنند .در برابر استدلال دوستانشان صبر و حوصله داشته باشند . در هرعصر و زمانی افرادی هستند که از نیروی خدادادی تفکر برای رسیدن بهاهدافشان به طور غیر منطقی استفاده می کنند.. بهتر است انواع مغالطه برای دانشآموزان یاد آوری شود با توجه به درس 13منطق سال دهم با برخی از انواع مغالطه آشنا هستند .فلسفه دهم |یازدهم|دوازدهم در این دسته قرار دادیم تا با این محصولات بهتر پی به مفاهیم فلسفی ببرید.

وب درس
بستن