پاورپوینت نگارش

زبان فارسي يكي از چند زبان فاخري است كه از گذشته هاي دور، آثار مكتوب ارزشمندي از آن برجاي مانده است. اين زبان كه دربردارنده ارزشهاي واالي انساني است، قرنهاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير و بين النهرين و تمام شبه قاره هندوستان بوده است نه تنها ايرانيان عالقه مند كه بسياري از غير ايرانيان اين زبان را فراگرفته، بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند. زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ايراني و به تعبير دقيق و زيباي مقام معظم رهبري، »رمز هويت ملي ماست«. پس بر ماست كه آن را گرامي بداريم ، خوب بشناسيم و خوب بشناسانيم. این دسته مطالب نگارش یازدهم و نگارش دهم شامل پاورپوینت نگارش دهم و پاورپوینت نگارش یازدهم  و دوازدهم قرار گرفته اند .

    بستن