جزوه زیست شناسی

درس زیست شناسی  و یا جزوه زیست شناسی یکی از درس های مفهومی است  . که درک مطلب آن عمقی و مفصل است . زیست شناسی رشته تجربی با نمونه تصویر ها بهتر میتواند نهادینه شود  . بنابراین در جزوات درسی زیست شناسی دهم و یا یازدهم  به تصاویری که  به تفهیم مطلب کمک میکند بیشتر توجه نمایید . چرا که سوالات کنکور از بغل این تصاویر طرح و یا تشریح می شوند . مطرح میشود .زیست شناسی دهم و زیست شناسی یازدهم

    بستن