جزوه تاریخ

جزوه تاریخ،این نام به سنگینی تلفظ آن کتاب پر محتوا و زمینه ایست برای پیدایش تمام مواد درسی . یه جورایی مواد درسی به تاریخ و اطلاعات تاریخی مدیون هستند. بنابر این به تمامی محتوای جزوه دقت می شود،  که مطلبی از قلم نیافتد.  چرا که امکان سوال بودن آن مطلب همیشه هست . در وب درس مطالب درس با مطالعه و بینش اولیه انتخاب میشود و پس از تایید در دسترس دانش آموزان و کاربران قرار می گیرد .تاریخ مفهومی انتزاعی است که حداقل دو معنا از آن مستفاد می‌گردد: گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است؛ بنابراین، هم به علم تاریخ و هم به موضوع آن، تاریخ گفته می‌شود. برای تفکیک این دو مقوله، اصطلاحاً تاریخ را تاریخ (۱) و علم تاریخ را تاریخ (۲)می‌نامند.

    بستن