معنی اشعار فارسی دهم

معنی و آرایه های درس هجدهم فارسی دهم (مائده های زمینی)

سلام به کاربران وب درس ! این یه مطلب رایگان و فوق العادست ! بررسی و تحلیل درس هجدهم فارسی دهم رو برای شما قرار دادیم که خیلی کامل و جامع نوشته شده و خوراک خودتون ! خوب بخونید و این درس رو فول بشید ! 🙂

بررسی و تحلیل درس هجدهم فارسی دهم

بند اول درس هجدهم فارسی دهم : شوق پروازرادرتوبرانگیزد :کنایه ازاین که ایمان توراقوی ترکند یابه خویشتن شناسی برسی ناتانائیل: منادا ،اسم خاص عبری به معنی احسان خداوند،خداداد ومجازازهمه انسان ها محورفکری:دعوت به خودشناسی که زمینه ی خداشناسی است

*⃣بند دوم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

ای انسان تصورنکن که خداوندفقط دریک جاحضورداردبلکه خداونددرهمه جاحضوردارد.هرآفریننده ای نشانه ازوجودخداونداست اماهیچ آفریننده ای نمی توانداوراآشکاراببیند.وقتی ماانسان هابه مخلوقات وپدیده های دنیاسرگرم شویم وتوجه کنیم به همان اندازه ازیادخداغافل می شویم. جمله اول ارتباط معنایی بااین سخن دارد«دنیامحضرخداست درمحضرخدامعصیت نکنید» جمله«هرآفریده ای نشانه…نشان دهنده اونیست» تلمیح به آیه قرآن «لاتدرکه الابصاروهویدرک الابصار» قلمروزبانی: معطوف:موردتوجه ونظرواقع شده

*⃣بندسوم محورفکری درس هجدهم فارسی دهم

حضوروتجلی خداونددرهمه پدیده ها واینکه نمی توان باچشم ظاهری خداوندرادید ونیزازخودشناسی میتوان به خداشناسی رسید ارتباط معنایی بااین بیت فروغی بسطامی «غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور/پنهان نگشته ای که هویداکنم تورا» قلمرو ادبی توناتانائل به کسی مانند…:تشبیه

*⃣ بندچهارم قلمرو فکری درس هجدهم فارسی دهم

به هرکجانگاه کنیم حضورخداوندرامی توان دیدوازهرجایی که می گذری ! بادقت وعمیق نگاه کن وتنهاخداوندجاودانه است وهرچیزی غیرازخداگذراوموقتی است،ای کاش نگاهت عاشقانه وعالمانه باشدودیده بصیرت داشت. ارتباط معنایی باشعرسهراب سپهری «چشم رابایدشست،جوردیگرنگریست.»

*⃣بندپنجم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

ای انسان من شوق واشتیاق به خداوندرابه تومی آموزم،نتیجه اعمال مابه مابازمی گرددوازماجدانیستند«ازماست که برماست»همانطورکه نوروروشنایی که همیشه همراه فسفراست وازآن جدانیست،درست است که درانجام کارهای نیک سختی می بینیم اماهمین سختی باعث باارزش شدن روح مامی شودواگرارزش مانسبت به دیگران بیشترباشدبه این خاطراست که درانجام کارهای خوب سختی بیشتری کشیده ایم. ارتباط معنایی داردبااین بیت مولوی بسوزای دل که تاخامی،نیایدبوی دل ازتو/کجادیدی که بی آتش،کسی رابوی عودآمد قلمروادبی تشبیه مرکب:اعمال ماوابسته به ماست همچنان که روشنایی فسفربه فسفر قلمروزبانی فسفر:نوعی فلززردرنگ

*⃣بندششم قلمرو و محورفکری درس هجدهم فارسی دهم

توصیه به کمک به هم نوع وخدمت به خلق قلمرو ادبی بارکسی رابه دوش کشیدن کنایه ازکمک ویاری رساندن

*⃣ بند هفتم قلمرو ومحورفکری درس هجدهم فارسی دهم

توصیه به روشن بینی ووسعت دید ونگاه نوداشتن قلمرو ادبی تشبیه چشم ها به آسمان وتشبیه آسمان به نیل مراعات نظیر«آسمان،باران،بارش»و«چشم ،بارش» قلمروزبانی نیلگون:مانندنیل،نیل رنگ،صفت مشتق(گون پسوندشباهت)

*⃣بندهشتم ونهم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

توصیه به انتظارکشیدن وناامیدنبودن قلمروادبی انتظارکشیدن دشت:تشخیص گردوغبارجاده هازیاده سبک شده:کنایه ازتشنگی زیادزمین ترک برداشتن وپذیرابودن زمین برای آب:کنایه ازخشکی وتشنگی زمین وتشخیص وحسن تعلیل تضاد «زمین ،هوا»،«باران،خشکی» لرزیدن آسمان:تشخیص رنگ باختن ستارگان:تشخیص وکنایه ازناپدیدشدن چمنزارغرق درشبنم بود:اغراق تناسب:«آسمان وستارگان»

*⃣بند دهم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

توصیه به دوری ازهوی وهوس وآمادگی برای پذیرش اتفاقات وآرزوی غیرممکن نداشتن قلمروزبانی به تمامی:به طورکامل،کامل،قید ومشتق ناکارآمد:غیرممکن ،به دردنخور،صفت مشتق مرکب

*⃣بندیازدهم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

خداشناسی دروجودهمه هست قلمروزبانی شگفتا:شبه جمله تملک:داراشدن،مالک شدن،دراختیارداشتن چیزی

*⃣بند دوازدهم

دراین بندبرخلاف جمله های قبل انتظارراناپسندمی داندومی گویدنمی توان درانتظارخدابودزیرابه این معنی است که نمی دانی خدادروجودتوست. قلمروفکری داشتن خداوندیعنی خوشبختی

*⃣بند سیزدهم قلمروفکری

توصیه به بینش ونگاه نوداشتن،پرهیزازداشتن چیزهای مختلف ودوست داشتن آن ها واینکه تنهاثروت انسان زندگی است. ارتباط معنایی با شعر«چشم هارابایدشست جودیگرنگریست» قلمروادبی تضاد«شامگاه،بامداد» قلمروزبانی شامگاه:مشتق(گاه پسوندزمان)

*⃣بند چهاردهم قلمروفکری

شناخت ومعرفتی که همراه باتجربه واحساس ودرک نباشدکافی نیست وبرای شناخت چیزی بایدآن راباتمام وجودحس کرد

*⃣بند پانزدهم قلمروفکری درس هجدهم فارسی دهم

نگاه عاشقانه وپرمهربه جهان وپدیده ها داشتن وتوجه به زیبایی های معنوی به پدیده ها. ارتباط معنایی بااین بیت سعدی به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست/عاشق برهمه عالم که همه عالم ازاوست

لطفا انتقادات خود را از این مطلب در قسمت نظرات بگید ! ممنون از شما !

Webdars.net

شما نیز دیدگاه خودتان را در مورد این محصول مطرح کنید .ارسال نظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن